تکنیک های ساده صعود های زمستانه و حرکت در برف با کلنگ

تکنیک های ساده صعود های زمستانه و حرکت در برف با کلنگ

ازمجموعه مقالات آموزشی باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند

نویسنده: افشین یوسفی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *