آئين نامه انضباطي

دسامبر
17
ژانویه
11

آئین نامه انضباطی

بسمه تعالی آئین نامه انضباطی باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند ماده ۱- تعریف کمیته انضباطی باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند: مجموعه اصول و مقرراتی است که در راستای تبیین تخلفات در چارچوب فعالیتهای این مجموعه توسط اعضاء در راستای مشخص نمودن نوع تخلف و نحوه رسیدگی و صدور تصمیم و اعتراض به حکم صادره و […]