جلسه ی دوشنبه ۲۶ شهریور ۹۷

جلسه ی دوشنبه ۲۶ شهریور ۹۷

برنامه جلسه ی دوشنبه باشگاه؛ ۲۶ شهریور ۹۷

گزارش برنامه << صعود یک روزه گرده آلمانها >> توسط آقای سروش نور

گزارش برنامه ی << تلاش بر روی مسیر ۵۲ لهستانی ها دیواره علم کوه >> توسط آقای سجاد امینیان

 

از همه همباشگاهی های عزیز دعوت میشود در این جلسه حضور داشته باشند

 

(( ساعت آغاز جلسه ۱۹/۳۰ می باشد ))

@damavandclub
https://t.me/DamavandClub/4617

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *