گزارش جلسه دوشنبه ۱۹ شهریور ۹۷

گزارش جلسه دوشنبه ۱۹ شهریور ۹۷

مجری جلسه : حسن فرهانیان
در ابتدای جلسه آقای طهوری در مورد تغذیه ورزشی و مکمل ها و کاربر آنها در کوهنوردی و سنگنوردی صحبت کردن
آقای بهنام فتحی پور به همراه مجید ملک محمدی گزارش برنامه توچال به دماوند رو دادن و همینطور پرسش و پاسخ در آخر هم عکس دست جمعی با این دوستان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *