صعود قله Zugspitze بلند ترین قله المان  گرامی داشت زنده یاد استاد فرخ رحمدل

صعود قله Zugspitze بلند ترین قله المان گرامی داشت زنده یاد استاد فرخ رحمدل

صعود قله 🗻Zugspitze بلند ترین قله المان با ارتفاع ۲۹۶۲ متر در رشته کوه های الپ در گرامی داشت زنده یاد فرخ رحمدل که برای همیشه با دماوند🗻🌹 جاودانه شد.

یادش گرامی🍀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *