رکاب زنی گروه ها و دوچرخه سواران تهران به سوی آسایشگاه کهریزک

رکاب زنی گروه ها و دوچرخه سواران تهران به سوی آسایشگاه کهریزک

به رسم هر سال رکاب زنی گروه ها و دوچرخه سواران تهران به سوی آسایشگاه کهریزک برای دلجویی ویاری مددجویان و سالمندان درروزآدینه هفتم اردیبهشت ، از میدان قزوین برگزارخواهد شد .

تیم دوچرخه سواران باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند به سرپرستی مریم اکبری دراین رویداد شرکت خواهند داشت.

از اعضای گرامی باشگاه درخواست می شودبرای حضور فعال در این امر خیر با شماره ۰۹۳۵۹۱۹۲۰۱۶خانم اکبری نام نویسی نمایند و کمک های نقدی و کالایی خود را درمیان بگذارند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *