گزارش کلینیک یخنوردی سال ۹۶ باشگاه کوهنوردی واسکی دماوند

گزارش کلینیک یخنوردی سال ۹۶ باشگاه کوهنوردی واسکی دماوند

گزارش کلینیک یخنوردی سال ۹۶ گزارش کلینیک یخنوردی سال ۹۶ باشگاه کوهنوردی واسکی دماوند به قلم آقایان ژروم بلان و ژولین بلان و ترجمه آقای عباس محمدیباشگاه کوهنوردی واسکی دماوند به قلم آقایان ژروم بلان و ژولین بلان و ترجمه آقای عباس محمدی

کلینیک یخ نوردی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *