همایش دهمین دوره ستاد اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث کوهستان استان تهران

همایش دهمین دوره ستاد اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث کوهستان استان تهران

☘️تجلیلی کوچک از تلاشگرانی بزرگ 🍀
همایش دهمین دوره ستاد اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث کوهستان استان تهران

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *