جلسه روز دوشنبه ۱۵ آبان ۹۶ باشگاه کوهنوردی واسکی دماوند

جلسه روز دوشنبه ۱۵ آبان ۹۶ باشگاه کوهنوردی واسکی دماوند

جلسه روز دوشنبه ۱۵ آبان ۹۶ باشگاه کوهنوردی واسکی دماوند
مجری : آقای رضا گلباز

-گزارش توسط آقای علی مقیم در مورد نقشه ها و کتابهای منتشر شده

-سخنرانی آقای حسین صالحی مسئول کارگروه اسکی فدراسیون درمورد اسکی کوهستان

-گزارش خانم موسوی در مورد اسکی اسنوبرد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *