جلسه‌ی عمومی دوشنبه ۸ آبان ماه ۹۶

جلسه‌ی عمومی دوشنبه ۸ آبان ماه ۹۶

گزارش نخستین پیمایش کامل و طبیعی مسیر لهستانی ها (۴۸) در دیواره علم کوه / فاطمه حاجی کریم لو – حسن گرامی.
اهدا لوح تقدیر و هدیه به آقای حسن گرامی و خانم فاطمه حاجی کریم لو.
اهدا لوح تقدیر و هدیه به آقایان قاسم بلبلی و علیرضا علیزاده برای صعود دو مسیر روی دیواره علم کوه و صعود از گرده آلمانها.
گزارش کشف و انتقال جسد کوهنورد مالزیایی توسط آقای مصطفی موسوی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *