شصت و دومین نشست کارگروه دوچرخه کوهستان

شصت و دومین نشست کارگروه دوچرخه کوهستان

🚴۵۰۰ کیلومتر در جاده ای نفس گیر

😊به سرپرستی آقای احمد رفیعی
همراهان:آقایان سلمان زاده،قلی زاده، سرلک
و خانمها صفردوست و نیک بخش
👈 روز شنبه ۶ آبان ماه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *