ترمیم مسیر قورباغه کوچک (کوسه) و گشایش مسیر مصنوعی جدید

ترمیم مسیر قورباغه کوچک (کوسه) و گشایش مسیر مصنوعی جدید

در تاریخ ۹۶/۷/۱۴ ترمیم مسیر قورباغه کوچک (کوسه) ، در شمال زمین فوتبال . با ۸ رول بولت ۱۰ هیلتی .انجام شد .
(مسیرمصنوعی که طبیعی هم صعود می شد)
و گشایش مسیر مصنوعی جدید در راست و تراورس به کارگاه مشترک با ۱۰ رول بولت هیلتی و کارگاه زنجیر با رول بولت ۱۲ هیلتی . HST 3

توسط : آقای حسن زمانی .
مهدی کریم خانی .
هاشم ذوالقدر .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *