آیین سوگواری تیمسار محمدخاکبیز رییس سال های دور فدراسیون کوهنوردی ایران

آیین سوگواری تیمسار محمدخاکبیز رییس سال های دور فدراسیون کوهنوردی ایران

در آیین سوگواری تیمسار محمدخاکبیز رییس سال های دور فدراسیون کوهنوردی ایران یاد او را زنده نگه داریم!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *