شادباش به همنوردان گرامی ابریشمی،نژادغلامی ،نسترن و نرگس گودرزی

شادباش به همنوردان گرامی ابریشمی،نژادغلامی ،نسترن و نرگس گودرزی

همنوردان گرامی در پایان دوره بازآموزی و هماهنگی نجات فنی توانستند به مدارج ذیل دست یابند:

پرستو ابریشمی مربی گری نجات فنی

مجیدنژادغلامی مدرسی نجات فنی

نرگس گودرزی مدرسی نجات فنی

نسترن گودرزی مدرسی نجات فنی

این پیروزی بزرگ را به باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند و مربیان ارجمند شادباش می گوییم و آرزوی پیروزی های بزرگ تر در خدمات ارزنده به باشگاه و کوهنوردی ایران داریم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *