دراندوه درگذشت پدر هم نورد گرامی جمال کبیررضایی سوگواریم

دراندوه درگذشت پدر هم نورد گرامی جمال کبیررضایی سوگواریم

بااندوه بسیار پدر جمال کبیررضایی در گذشته و آیین خاک سپاری روز یکشنبه از ساعت ۹ در بهشت زهرابرگزارخواهدشد IMG_20170910_051731

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *