دکتر ایرج روغنچی عضوارجمند باشگاه مدیر کمیته سایکل توریست استان البرز شد

دکتر ایرج روغنچی عضوارجمند باشگاه مدیر کمیته سایکل توریست استان البرز شد

با شادی بسیار دکتر ایرج روغنچی عضو ارجمند باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند که مربی کوه پیمایی و دوچرخه سواری باشگاه است با نگاه به پیشینه بسیار در سفرهای سایکل توریستی با اهداف صلح جویانه و پاکی زیست بوم به مدیریت کمیته سایکل توریست استان البرز برگزیده شده است.این گزینش شایسته را به آقای مجیدسبزه پرور ریاست محترم هییت دوچرخه سواری استان البرز شادباش می گوییم و برای ایزج روغتچی آرزوی پیروزی در پیشبرد شایسته این کمیته را داریم

روغنچی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *