برنامه کارگروه دوچرخه کوهستان

برنامه کارگروه دوچرخه کوهستان

پیمایش دشت لار با دوچرخه

رفت از گرمابدر گردنه خاتون بارگاه برگشت از پلور جمعه ٩۶/٣/١٢
وسیله ایاب و ذهاب مینی بوس سیترا
مکان رفت از تهران بیهقی ساعت ۵ صبح
سختی مسیر ۵ از ۶
ظرفیت محدود
جهت هماهنگی لطفا با رضا صحوی ۰۹۱۲۲۳۳۸۲۱۱ هماهنگ فرمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *