سیاهۀ (لیست) کتاب های کتابخانۀ باشگاه کوه نوردی و اسکی دماوند

سیاهۀ (لیست) کتاب های کتابخانۀ باشگاه کوه نوردی و اسکی دماوند

سیاهۀ کتاب های کتاب خانۀ باشگاه کوه نوردی و اسکی دماوند به تفکیک رشته های مختلف ورزشی و کوه نوردی به همت مسئولان کتاب خانه تهیه شده و از پیوست زیر قابل بارگذاری و مشاهده است. خواهشمند است جهت بهره گیری از این منابع ارزشمند با مسئول کتاب خانه، خانم مهربانی؛ هماهنگی کنید.

DamavandClubLibraryBooks

۱ Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *