کارگروه یخ نوردی و درای تولینگ:یخ نوردی بر آبشار نوا

کارگروه یخ نوردی و درای تولینگ:یخ نوردی بر آبشار نوا

زمان : پنج شنبه ۸ بهمن – سرپرست برنامه:شهرام عباس نژاد-تلفن هماهنگی:۰۹۱۲۴۰۵۴۹۶۸

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *