اعضاء هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره

هیئت مدیره باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند متشکل از اعضاء ذیل می باشند:

اکبر مشهدی زاده, رییس هیئت مدیره باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند

حسین(شهرام) عباس نژاد (مدیریت عامل باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند)

حامد کرامت, عضو هیئت مدیره باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند

وحید طهوری, عضو هیئت مدیره باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند

منوچهر یوشی, عضو هیئت مدیره باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند

 خدیجه تاجدار, عضو علی البدل باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند

مجید نژاد غلامی, عضو علی البدل باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند

پرستو ابریشمی, بازرس علی البدل باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *