اسامی و امتیازات بانوان شرکت کننده در دومین دوره مسابقات سنگ نوردی جام دماوند

اسامی و امتیازات بانوان شرکت کننده در دومین دوره مسابقات سنگ نوردی جام دماوند

به گزارش روابط عمومی باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند نتایج مسابقات سنگ نوردی جام دماوند در قسمت زنان به شرح ذیل می باشد:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *